عبارات باقاعده را ابتدا با یک مثال توضیح میدهم :
برای ارسال یک پیام تحت شبکه که باید گیرنده و فرستنده و متن پیام ارسال شود پردازش متن کمی دشوار است، باید انتهای فیلد مورد نظر را با علامتی خاص تعیین کنیم و... . اما با استفاده از عبارات با قاعده ارسال چندین مقدار بسیار آسان می شود.

تصویر نمونه عبارات با قاعدهابتدا ما تعداد فیلد ها و اسمی برای آنها انتخاب می کنیم، به عنوان مثال برای ارسال یک پیام :

1. فرستنده
2. گیرنده
3. متن پیام

پس از تعیین عبارت باید یک الگو (Pattern) برای خود بسازیم که در زیر شکل کلی یک عبارت با قاعده را مشاهده می کنید :

String1=(.+?);String2=(.+?);String3=(.+?);

کد ها بصورت زیر است

        Imports System.Text.RegularExpressions

        Dim Pattern As String = "String1=(.+?);String2=(.+?);String3=(.+?);"
        Dim Expression As String = TextBox1.Text

        Dim SearchMatch As Match = Regex.Match(Expression, Pattern, RegexOptions.IgnoreCase)
        If SearchMatch.Success = True Then
            Dim Match1 As String = SearchMatch.Groups(1).Value
            Dim Match2 As String = SearchMatch.Groups(2).Value
            Dim Match3 As String = SearchMatch.Groups(3).Value
            TextBox2.Text = Match1
            TextBox3.Text = Match2
            TextBox4.Text = Match3
        Else
            MsgBox("No match found")
        End If

در سی شارپ

string Pattern = "String1=(.+?);String2=(.+?);String3=(.+?);";
string Expression = TextBox1.Text;

Match SearchMatch = Regex.Match(Expression, Pattern, RegexOptions.IgnoreCase);
if (SearchMatch.Success == true) {
    string Match1 = SearchMatch.Groups[1].Value;
    string Match2 = SearchMatch.Groups[2].Value;
    string Match3 = SearchMatch.Groups[3].Value;
    TextBox2.Text = Match1;
    TextBox3.Text = Match2;
    TextBox4.Text = Match3;
} else {
    messagebox.show("No match found");
}