برای نمایش پیغام در برنامه نویسی ویندوز Runtime یا همان RT خودمان باید ابتدا در بالای صفحه کلاس مربوط به آن را فراخوانی کنید.


using Windows.UI.Popups;


سپس برای سهولت کار و بدلیل async بودن Message Dialog، تابع زیر را نوشته و از آن استفاده می کنیم.


        private async void message (string title , string text)
        {
            MessageDialog md = new MessageDialog(text, title);
            await md.ShowAsync();
        }


این کد Universal بوده و هم در ویندوز 8.1 و هم در ویندوز فون 8.1 قابل استفاده می باشد.