به صورت پیش فرض فرم های بدون حاشیه برای Minimize شدن طراحی نشده اند، این بدان معنی است زمانی که خصوصیت FormBorderStyleبر روی None قرار داده باشید پی خواهید برد که وقتی که روی نام نرم افزار روی Taskbar کلیک کنید همانند معمول نرم افزار کوچک نمی شود.