همانطور که میدانید ویندوز 10 و نرم افزار شما روی دستگاه های مختلفی از جمله PCها، تبلت ها، موبایل ها و... اجرا می شود. ممکن است نیاز داشته باشید که بدانید نرم افزار هم اکنون در چه پلتفرمی در حال اجراست. برای نمایش آن تنها کافی است از تکه کد زیر استفاده کنید:
var platformFamily = Windows.System.Profile.AnalyticsInfo.VersionInfo.DeviceFamily;
MessageDialog dialog = new MessageDialog(platformFamily);
dialog.ShowAsync();
و یا در صورتی که بخواهید اقدامی متناسب با آن انجام دهید:

var platformFamily = Windows.System.Profile.AnalyticsInfo.VersionInfo.DeviceFamily;

if (platformFamily == "Windows.Desktop")
{
//Your Code Here if running on Desktop
}
else if (platformFamily == "Windows.Mobile")
{
//Your Code Here if running on Mobile
}
منبع