از زمان ویندوز 7 که قابلیت های جدید Taskbar و یک سری قابلیت های دیگر معرفی شد. زمان آن رسیده است که به صورت ثابت در از این قابلیت ها در نرم افزار های خود استفاده کنیم.


در بخش اول با قابلیت های TaskBar Progressbar آشنا شده و نحوه کد نویسی آن را یاد می گیریم.


1. پیش از هرچیز نیاز داریم که کتابخانه کد های ویژه را به پروژه خود اضافه کنیم. نام این کتابخانه Windows API Code Pack است رفرنس های زیر را به پروژه خود اضافه کنید.

دانلود Microsoft.WindowsAPICodePack

2. با استفاده از Using در C# و با استفاده از Imports در VB.net کلاس زیر را فراخوانی کنید.

Using Microsoft.WindowsAPICodePack.Taskbar;


3. جهت اختصاص مقداری به progress بار از دستور زیر استفاده میکنیم : (100 مقدار ماکزیمم است)

TaskbarManager.Instance.SetProgressValue(progressbar1.Value, 100, Handle)

4. جهت تغییر  نحوه نمایش و رنگ آن از دستور زیر استفاده می کنیم.

TaskbarManager.Instance.SetProgressState(نوع)

گزینه های موجود را می توانید مشاهده کنید :
  • NoProgress: No progress is displayed.
  • Indeterminate: The progress is indeterminate (marquee).
  • Normal: Normal progress is displayed (Green).
  • Error: Error progress bar (Red).
  • Paused: Paused progress bar (Yellow). Note that all it does is change the color to yellow; if you change the value of the progress bar it will move and it will stay yellow.