شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید که کاربر نتواند فرم را با کلید Close ببندد.

بستن کلید Close با vb.net و سی شارپ

برای اینکار تنها لازم است کد های زیر را در پروژه خود کپی کنید.

VB.NET :

    Protected Overrides ReadOnly Property CreateParams() As CreateParams
        Get
            Dim cp As CreateParams = MyBase.CreateParams
            Const CS_NOCLOSE As Integer = &H200
            cp.ClassStyle = cp.ClassStyle Or CS_NOCLOSE
            Return cp
        End Get
    End Property

C# :

protected override CreateParams CreateParams {
    get {
        CreateParams cp = base.CreateParams;
        const int CS_NOCLOSE = 0x200;
        cp.ClassStyle = cp.ClassStyle | CS_NOCLOSE;
        return cp;
    }
}