برای نمایش بهتر صفحات و بهبود رابط کاربری استفاده از انیمیشن ها بسیار ضروری به نظر می رسد.

XAML زبانی بسیار غنی بوده و این نکته نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

در ادامه مطلب با نحوه استفاده از آن ها آشنا خواهیم شد.


1. انیمیشن های تغییر صفحات (Page Transition)

انیمشن های تغییر صفحات تعیین کننده نحوه سویچ بین صفحات می باشد، به مثال زیر توجه کنید.

برای استفاده از آن ها همان طور که در عکس اصلی پست مشخص است در بالای صفحه قرار می گیرد.


SlideNavigationTransitionInfo

<Page.Transitions>
    <TransitionCollection>
        <NavigationThemeTransition>
            <NavigationThemeTransition.DefaultNavigationTransitionInfo>
                <SlideNavigationTransitionInfo/>
            </NavigationThemeTransition.DefaultNavigationTransitionInfo>
        </NavigationThemeTransition>
    </TransitionCollection>
</Page.Transitions>


CommonNavigationTransitionInfo

<Page.Transitions>
    <TransitionCollection>
        <NavigationThemeTransition>
            <NavigationThemeTransition.DefaultNavigationTransitionInfo>
                <CommonNavigationTransitionInfo/>
            </NavigationThemeTransition.DefaultNavigationTransitionInfo>
        </NavigationThemeTransition>
    </TransitionCollection>
</Page.Transitions>


ContinuumNavigationTransitionInfo


<Page.Transitions>
    <TransitionCollection>
        <NavigationThemeTransition>
            <NavigationThemeTransition.DefaultNavigationTransitionInfo>
                <ContinuumNavigationTransitionInfo/>
            </NavigationThemeTransition.DefaultNavigationTransitionInfo>
        </NavigationThemeTransition>
    </TransitionCollection>
</Page.Transitions>


2. انیمیشن (Grid Transition)

این انیمیشن ها همان طور که از اسمش پیداست برای اشیاء داخل Grid به کار می رود.

برای استفاده از آن کد زیر را در خط اول Grid مورد نظر قرار دهید.

    <Grid.ChildrenTransitions>
        <TransitionCollection>
            <EntranceThemeTransition FromHorizontalOffset="480" />
        </TransitionCollection>
    </Grid.ChildrenTransitions>


انیمیشن های فوق همگی در برنامه نویسی برای ویندوز 8.1 و ویندوز فون 8.1 قابل استفاده است.