در صورتی که در کد های خودتان از کتابخانه Microsoft.Office.Interop.Excel استفاده کرده باشید، وقتی که در سیستم مقصد مایکروسافت اکسل نصب نباشد کاربر با پیغام های عجیبی برخورد خواهد کرد که از لحاظ کاربر پسند بودن مناسب نیست.


جهت تست نصب بودن Excel تکه کد زیر را در پروژه خود قرار دهید.

Type officeType = Type.GetTypeFromProgID("Excel.Application");
if (officeType == null)
{
     //no Excel installed
}
else
{
     //Excel installed
}